Parkeringssensor ombyggd till ultraljudsdetektor (Biltema 43-142)

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Hur man modifierar Biltemas parkeringssensor 43-142 (2009-10-12) till en kollisionsgivare med 4 oberoende ultraljudsgivare och utvärderingsenhet. Lämplig till diverse robotprojekt. Upprinnelsen till denna guide var behovet av billiga kollisionsgivare till en gräsklipparrobot.

Image:Parkeringsradar_box.jpg

Image:Parkeringsradar_pcb_top.jpg

Genom att ersätta den befintliga mikrokontrollern SONIX SN8P2602 (U3) i utvärderingsenheten med en PIC16F84A som är pinkompatibel. Resultatet blir en kollisionsgivare med 4 oberoende sensorer som ger signal på varsitt stift i mini-DIN kontakten.

Pinout efter modifiering: Image:Parkeringsradar_pinout.jpg

Programmet detekterar närvaro av objekt i intervallet ca 10 - 60 cm framför sensorerna. Varje sensor behandlas individuellt och ger en +5V-signal på "sin" pinne i kontakten.

C-kod med några tidskritiska avsnitt i inline assembler. Kompilera med t ex SDCC.

/*

ultrasens_v1.c

090420 /niroma


Processor:PIC16F84A

Kristall: 4MHz (bör funka med befintlig)

Kompilator: SDCC : avr/pic16/pic14/xa51 2.8.0 #5117 (Jun  2 2008) (UNIX)

Syfte: Modifiera Biltemas parkeringssensor så att den får fyra utgångar, en för
	resp sensor, som ger signal när det finns föremål närmare än ca 60cm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

090420
	Signal		Riktning	Funktion
	CHIRP_A		ut		Sänder signal till transmitter
	CHIRP_B		ut
	CHIRP_C		ut
	CHIRP_D		ut
	EKO		in		Tar emot filtrerat signaleko
	DMUX_A		ut		Val av sensor bit 0
	DMUX_B		ut			"	  1
	DETECT_A	ut		Signal till överordnat system vid detekterat föremål
	DETECT_B	ut
	DETECT_C	ut
	DETECT_D	ut
	------------------
	Summa		11

	Mätvärden parkeringssensor i orginalutförande
		Ant pulser per chirp = 20
		Periodtid pulser = 25us
		Tid kanalval till chirp = 15.2ms
		Tid chirp till chirp = 18.4ms
		Tid sista chirp till kanalval = 12.8ms

	Funktion: Först väljs sensor med DMUX_A och B och därefter skickas chirpen på motsvarande
	utgång CHIRP_A-D. Chripen består av 20 pulser med frekvens drygt 38kHz.
	Eko-signalen filtreras av ett analogt filter och går in på EKO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
091011
	Saker att förbättra:
	* Lägg till watchdog
	* Förbättra detektering på korta avstånd (< 10cm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*/


#include <pic16f84a.h>


code unsigned int at 0x2007 config =_CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC;


//Div definitioner

#define ALARM		RB0	//pin 6
#define CHIRP_A		RB1	//pin 7

#define CHIRP_B		RB2	//pin 8

#define CHIRP_C		RB3	//pin 9

#define CHIRP_D		RB4	//pin 10

#define DMUX_B		RB5	//pin 11
#define DMUX_A		RB6	//pin 12
#define EKO		RB7	//pin 13

#define DETECT_A	RA0	//pin 17
#define DETECT_B	RA1	//pin 18
#define DETECT_C	RA2	//pin 1
#define DETECT_D	RA3	//pin 2


//Globala variabler

unsigned char cLoopCnt, cCounterA, cCounterB;

unsigned char cTimePos, cTimeNeg;
unsigned int iAvrTimePos, iAvrTimeNeg;

void chirpA(void)
{
	cLoopCnt = 20;		// 20 pulser
	TMR0 = 0;		// Nollar för tidmätning
	T0IF = 0;		// Nollar för timeout vid tidmätningen
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpAloop:
	BSF	_PORTB_bits,1	// 1:a
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,1	// 0:a
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpAloop
	_endasm;
}

void chirpB(void)
{
	cLoopCnt = 20;
	TMR0 = 0;
	T0IF = 0;
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpBloop:
	BSF	_PORTB_bits,2
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,2
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpBloop
	_endasm;
}

void chirpC(void)
{
	cLoopCnt = 20;
	TMR0 = 0;
	T0IF = 0;
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpCloop:
	BSF	_PORTB_bits,3
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,3
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpCloop
	_endasm;
}

void chirpD(void)
{
	cLoopCnt = 20;
	TMR0 = 0;
	T0IF = 0;
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpDloop:
	BSF	_PORTB_bits,4
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,4
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpDloop
	_endasm;
}

void measureTimes(void)
{// Mäter till pos och neg flank. Adderar in värdena i medelvärdesvariablerna. Väntar till timeout.
	cTimePos = 0;			//Sätter värden som gör att signal inte ges vid
	cTimeNeg = 255;			//uteblivet eller felaktigt eko.
	while(!T0IF){
		if(EKO){
			cTimePos = TMR0;
			break;
		}
	}
	while(!T0IF){
		if(!EKO){
			cTimeNeg = TMR0;
			break;
		}
	}
	iAvrTimePos += cTimePos;	//Adderar mätvärdena till medelvärdessumma
	iAvrTimeNeg += cTimeNeg;
	while(!T0IF);			//Väntar ut mättiden
}

unsigned char evaluate(void)
{//Utvärderar medelvärdessumman. (Anv summan för att slippa en division i kontrollern.) 
	if(iAvrTimePos>(3*2500/64))	//Ligger den positiva flanken inom 2.5ms?
		return 1;
	if(iAvrTimeNeg<(3*3700/64))	//Ligger den negativa flanken inom 3700us (~60cm)?
		return 1;
	return 0;	
}

void wait(void)
{ //From PicLoops 2.2
	_asm
;PIC Time Delay = 0.01500200 s with Osc = 4000000 Hz
		movlw	D'20'
		movwf	_cCounterB
		movlw	D'121'
		movwf	_cCounterA
waitloop:	decfsz	_cCounterA,1
		goto	waitloop
		decfsz	_cCounterB,1
		goto	waitloop
	_endasm;
}

void main(void)

{

	//Initiering***************************************
	//I/O
	PORTA = 0;
	TRISA = 0xF0; 	//1111 0000	
	PORTB = 0;
	TRISB = 0x80;	//1000 0000
	NOT_RBPU = 1;	//ej pull-ups


	//TMR0

	T0CS = 0;	// Klocka TMR0 med fClk/4

	PSA = 0;	// Prescaler till TMR0

	PS2 = 1;	// Sätter prescaler till 1:64

	PS1 = 0;	// Ger drygt 16ms mättid med upplösningen 64us @ fClk=4MHz

	PS0 = 1;	// 64us motsvarar (teoretiskt) en sträcka på ca 11mm	//Huvudloop****************************************

	while(1){
		//Sensor A
		DMUX_A = 0;
		DMUX_B = 0;
		wait();			//15ms
		iAvrTimePos = iAvrTimeNeg = 0;
		chirpA();		//Nollar TMR0 och skickar chirp.
		measureTimes();		//Tid till pos & neg flank		

		chirpA();
		measureTimes();

		chirpA();
		measureTimes();

		if(evaluate())
			DETECT_A = 1;
		else
			DETECT_A = 0;

		//Sensor B
		DMUX_A = 0;
		DMUX_B = 1;
		wait();
		iAvrTimePos = iAvrTimeNeg = 0;
		chirpB();
		measureTimes();

		chirpB();
		measureTimes();

		chirpB();
		measureTimes();

		if(evaluate())
			DETECT_B = 1;
		else
			DETECT_B = 0;

		//Sensor C
		DMUX_A = 1;
		DMUX_B = 1;
		wait();
		iAvrTimePos = iAvrTimeNeg = 0;
		chirpC();
		measureTimes();

		chirpC();
		measureTimes();

		chirpC();
		measureTimes();

		if(evaluate())
			DETECT_C = 1;
		else
			DETECT_C = 0;

		//Sensor D
		DMUX_A = 1;
		DMUX_B = 0;
		wait();
		iAvrTimePos = iAvrTimeNeg = 0;
		chirpD();
		measureTimes();

		chirpD();
		measureTimes();

		chirpD();
		measureTimes();

		if(evaluate())
			DETECT_D = 1;
		else
			DETECT_D = 0;
	}

}

Programmera PICen med t.ex PICKIT2.

EF källa

Personliga verktyg